Search for space

LỌC BẰNG

Giá bộ lọc

Điểm đánh giá

Space Type

Amenities

$3.450.000.000 /ngày
Hải Phòng
Không được xếp hạng số đánh giá
75 m2
$5.600.000.000 /ngày
Hải Phòng
Không được xếp hạng số đánh giá
4 4 40 m2
$25.800.000.000 /ngày
Hải Phòng
Không được xếp hạng số đánh giá
166 m2
$1.950.000.000 /ngày
Hải Phòng
Không được xếp hạng số đánh giá
3 3 50 m2
$20.500.000.000 /ngày
Hải Phòng
Không được xếp hạng số đánh giá
96 m2
$5.000.000.000 /ngày
Hải Phòng
Không được xếp hạng số đánh giá
4 3 80 m2
$2.690.000.000 /ngày
Hải Phòng
Không được xếp hạng số đánh giá
3 3 75 m2
$5.950.000.000 /ngày
Hải Phòng
Không được xếp hạng số đánh giá
52 m2
$8.200.000.000 /ngày
Hải Phòng
Không được xếp hạng số đánh giá
4 59 m2
Hiển thị: from -: to of: total Spaces