Search for space

bộ lọc khác
Amenities

tìm thấy khoảng trắng

Hiển thị: from -: to of: total Spaces
$2.399.000.000 /ngày
Yên Bái
Không được xếp hạng số đánh giá
5 2 380 m2
$3.800.000.000 /ngày
Vĩnh Phúc
Không được xếp hạng số đánh giá
3 3 93 m2
$3.800.000.000 /ngày
Vĩnh Phúc
Không được xếp hạng số đánh giá
3 2 136 m2
$5.000.000.000 /ngày
Vĩnh Phúc
Không được xếp hạng số đánh giá
1 1 4 m2
$11.500.000.000 /ngày
Vĩnh Phúc
Không được xếp hạng số đánh giá
4 4 253 m2
$15.000.000.000 /ngày
Vĩnh Phúc
Không được xếp hạng số đánh giá
4 3 90 m2
$6.500.000.000 /ngày
Vĩnh Phúc
Không được xếp hạng số đánh giá
4 4 130 m2
$6.500.000.000 /ngày
Yên Bái
Không được xếp hạng số đánh giá
4 3 148 m2
$980.000.000 /ngày
Trà Vinh
Không được xếp hạng số đánh giá
2 2 71 m2