Search for space

LỌC BẰNG

Giá bộ lọc

Điểm đánh giá

Space Type

Amenities

$19.500.000.000 /ngày
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
220 m2
$29.500.000.000 /ngày
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
144 m2
$17.000.000.000 /ngày
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
67 m2
$26.000.000.000 /ngày
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
100 m2
$11.500.000.000 /ngày
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
4 5 80 m2
$11.000.000.000 /ngày
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
5 4 64 m2
$32.000.000.000 /ngày
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
11 15 300 m2
$23.300.000.000 /ngày
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
192 m2
Hiển thị: from -: to of: total Spaces