Search for space

Amenities

Tìm thấy

Từ 1 - 300 trên 1423 Kết quả
86 tỷ
Đà Nẵng
Không được xếp hạng số đánh giá
375 m2
6 tỷ
Đà Nẵng
Không được xếp hạng số đánh giá
2 3 2 70 m2
170 triệu
Hà Nội
Không được xếp hạng số đánh giá
5 5 8 150 m2
233 tỷ
Hà Nội
Không được xếp hạng số đánh giá
4 278 m2
9 tỷ 700 triệu
Đà Nẵng
Không được xếp hạng số đánh giá
3 4 5 155 m2
8 tỷ 500 triệu
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
1 3 4 91 m2
10 tỷ 300 triệu
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
2 3 3 76 m2
69 tỷ
Hà Nội
Không được xếp hạng số đánh giá
8 26 26 80 m2
230 tỷ
Đà Nẵng
Không được xếp hạng số đánh giá
17 102 105 514 m2
5 tỷ 700 triệu
Hải Phòng
Không được xếp hạng số đánh giá
3 4 4 110 m2
5 tỷ 100 triệu
Đà Nẵng
Không được xếp hạng số đánh giá
2 2 115 m2
16 tỷ
Đà Nẵng
Không được xếp hạng số đánh giá
4 3 3 70 m2
3 tỷ 550 triệu
Đà Nẵng
Không được xếp hạng số đánh giá
2 5 2 142 m2
60 tỷ
Đà Nẵng
Không được xếp hạng số đánh giá
7 20 23 208 m2
115 tỷ
Đà Nẵng
Không được xếp hạng số đánh giá
450 m2
1 tỷ 750 triệu
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
1 1 41 m2
12 tỷ 900 triệu
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
3 7 5 57 m2
4 tỷ 700 triệu
Long An
Không được xếp hạng số đánh giá
4 4 4 100 m2
2 tỷ 300 triệu
Long An
Không được xếp hạng số đánh giá
2 4 3 100 m2
4 tỷ 650 triệu
Vĩnh Phúc
Không được xếp hạng số đánh giá
2 tỷ 500 triệu
Tiền Giang
Không được xếp hạng số đánh giá
750 triệu
Tiền Giang
Không được xếp hạng số đánh giá
4 tỷ 200 triệu
Trà Vinh
Không được xếp hạng số đánh giá
5 tỷ 600 triệu
Vĩnh Long
Không được xếp hạng số đánh giá
4 3 4 53 m2
1 tỷ 450 triệu
Tiền Giang
Không được xếp hạng số đánh giá
133 m2
50 triệu
Sơn La
Không được xếp hạng số đánh giá
700 triệu
Tây Ninh
Không được xếp hạng số đánh giá
2 1 471 m2
2 tỷ 500 triệu
Tây Ninh
Không được xếp hạng số đánh giá
2 12 12 162 m2
990 triệu
Tây Ninh
Không được xếp hạng số đánh giá
1 1 1 378 m2
23 tỷ 276 triệu
Quảng Ninh
Không được xếp hạng số đánh giá
14 tỷ
Phú Yên
Không được xếp hạng số đánh giá
144 m2
7 tỷ 500 triệu
Phú Yên
Không được xếp hạng số đánh giá
3 108 m2
8 tỷ
Phú Yên
Không được xếp hạng số đánh giá
3 108 m2
8 tỷ 400 triệu
Kiên Giang
Không được xếp hạng số đánh giá
5 115 m2
2 tỷ 100 triệu
Kiên Giang
Không được xếp hạng số đánh giá
3 3 110 m2
8 tỷ 500 triệu
Kiên Giang
Không được xếp hạng số đánh giá
4 5 90 m2
12 tỷ
Kiên Giang
Không được xếp hạng số đánh giá
310 m2
5 tỷ 500 triệu
Lâm Đồng
Không được xếp hạng số đánh giá
580 m2
4 tỷ 500 triệu
Lâm Đồng
Không được xếp hạng số đánh giá
180 m2
7 tỷ 300 triệu
Hà Nam
Không được xếp hạng số đánh giá
4 105 m2
2 tỷ 990 triệu
Đồng Nai
Không được xếp hạng số đánh giá
5 5 150 m2
5 tỷ 900 triệu
Đồng Nai
Không được xếp hạng số đánh giá
2 2 200 m2
21 tỷ
Đồng Nai
Không được xếp hạng số đánh giá
2 4 4 260 m2
8 tỷ 200 triệu
Đồng Nai
Không được xếp hạng số đánh giá
1 4 2 180 m2
3 tỷ 900 triệu
Bình Dương
Không được xếp hạng số đánh giá
4 4 90 m2
3 tỷ 500 triệu
Bến Tre
Không được xếp hạng số đánh giá
1 tỷ 950 triệu
Bình Dương
Không được xếp hạng số đánh giá
3 4 150 m2
123 triệu
Bắc Ninh
Không được xếp hạng số đánh giá
7 80 m2
693 triệu
Bình Phước
Không được xếp hạng số đánh giá
4 tỷ 600 triệu
Bình Dương
Không được xếp hạng số đánh giá
3 4 5 72 m2
1 tỷ
Bình Phước
Không được xếp hạng số đánh giá
48 tỷ
Bình Dương
Không được xếp hạng số đánh giá
6 8 1 m2
66 tỷ
Bình Dương
Không được xếp hạng số đánh giá
1 4 4 4 m2
730 triệu
Bình Phước
Không được xếp hạng số đánh giá
2 1 69 m2
42 tỷ
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
836 m2
8 tỷ 900 triệu
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
5 6 30 m2
11 tỷ 500 triệu
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
2 100 m2
3 tỷ 800 triệu
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
24 m2
51 tỷ
Hà Nội
Không được xếp hạng số đánh giá
6 90 m2
5 tỷ 300 triệu
Đà Nẵng
Không được xếp hạng số đánh giá
100 m2
7 tỷ 400 triệu
Hà Nội
Không được xếp hạng số đánh giá
5 3 4 30 m2
50 tỷ
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
6 5 148 m2
4 tỷ 450 triệu
Hải Phòng
Không được xếp hạng số đánh giá
3 4 3 75 m2
123 triệu
Hà Nội
Không được xếp hạng số đánh giá
424 m2
16 tỷ 200 triệu
Hà Nội
Không được xếp hạng số đánh giá
4 5 7 71 m2
4 tỷ
Hải Phòng
Không được xếp hạng số đánh giá
1 5 5 135 m2
14 tỷ
Hà Nội
Không được xếp hạng số đánh giá
4 27 m2
5 tỷ 800 triệu
Đà Nẵng
Không được xếp hạng số đánh giá
2 3 3 72 m2
3 tỷ 550 triệu
Hải Phòng
Không được xếp hạng số đánh giá
3 4 3 75 m2
8 tỷ
Đà Nẵng
Không được xếp hạng số đánh giá
110 m2
350 triệu
Long An
Không được xếp hạng số đánh giá
2 3 32 m2
15 tỷ 300 triệu
Hưng Yên
Không được xếp hạng số đánh giá
93 m2
14 tỷ 700 triệu
Hà Nội
Không được xếp hạng số đánh giá
5 7 8 72 m2
8 tỷ 500 triệu
Đà Nẵng
Không được xếp hạng số đánh giá
4 6 5 90 m2
21 tỷ
Hà Nội
Không được xếp hạng số đánh giá
6 8 6 96 m2
10 tỷ 700 triệu
Hà Nội
Không được xếp hạng số đánh giá
31 m2
13 tỷ 990 triệu
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
6 4 115 m2
13 tỷ
Bình Định
Không được xếp hạng số đánh giá
4 3 83 m2
6 tỷ 900 triệu
Vĩnh Long
Không được xếp hạng số đánh giá
4 4 4 66 m2
13 tỷ 900 triệu
Quảng Ninh
Không được xếp hạng số đánh giá
5 16 16 122 m2
2 tỷ 400 triệu
Long An
Không được xếp hạng số đánh giá
3 6 4 48 m2
4 tỷ 600 triệu
Long An
Không được xếp hạng số đánh giá
4 4 4 93 m2
850 triệu
Long An
Không được xếp hạng số đánh giá
1 1 1 100 m2
5 tỷ 600 triệu
Long An
Không được xếp hạng số đánh giá
3 2 416 m2
3 tỷ 800 triệu
Long An
Không được xếp hạng số đánh giá
3 3 3 100 m2
1 tỷ 220 triệu
Long An
Không được xếp hạng số đánh giá
2 2 48 m2
2 tỷ 300 triệu
Long An
Không được xếp hạng số đánh giá
1 1 1 m2
2 tỷ 900 triệu
Long An
Không được xếp hạng số đánh giá
3 2 232 m2
1 tỷ 175 triệu
Lâm Đồng
Không được xếp hạng số đánh giá
5 5 110 m2
9 tỷ 900 triệu
Kiên Giang
Không được xếp hạng số đánh giá
152 m2
5 tỷ 680 triệu
Khánh Hòa
Không được xếp hạng số đánh giá
4 5 5 66 m2
2 tỷ 50 triệu
Đồng Nai
Không được xếp hạng số đánh giá
3 2 96 m2
9 tỷ 500 triệu
Đồng Nai
Không được xếp hạng số đánh giá
2 3 3 250 m2
9 tỷ 500 triệu
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
3 3 4 27 m2
3 tỷ 300 triệu
Đà Nẵng
Không được xếp hạng số đánh giá
6 123 m2
34 tỷ 500 triệu
Hà Nội
Không được xếp hạng số đánh giá
86 m2
10 tỷ 500 triệu
Hà Nội
Không được xếp hạng số đánh giá
5 5 5 70 m2
14 tỷ
Hà Nội
Không được xếp hạng số đánh giá
8 2 2 64 m2
4 tỷ 700 triệu
Bình Dương
Không được xếp hạng số đánh giá
2 2 2 127 m2
3 tỷ
Bình Dương
Không được xếp hạng số đánh giá
3 3 3 60 m2
4 tỷ 500 triệu
Bình Dương
Không được xếp hạng số đánh giá
1 3 2 100 m2
12 tỷ 500 triệu
Bình Dương
Không được xếp hạng số đánh giá
4 4 4 100 m2
1 tỷ 800 triệu
Bình Dương
Không được xếp hạng số đánh giá
6 6 150 m2
3 tỷ 450 triệu
Hải Phòng
Không được xếp hạng số đánh giá
5 4 60 m2
6 tỷ 720 triệu
Hà Nội
Không được xếp hạng số đánh giá
2 2 1 120 m2
5 tỷ 980 triệu
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
2 3 3 46 m2
26 tỷ
Hải Phòng
Không được xếp hạng số đánh giá
5 150 m2
18 tỷ
Hải Phòng
Không được xếp hạng số đánh giá
4 3 106 m2
159 tỷ
Đà Nẵng
Không được xếp hạng số đánh giá
300 m2
50 tỷ
Hà Nội
Không được xếp hạng số đánh giá
5 4 5 45 m2
10 tỷ 800 triệu
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
4 3 5 120 m2
14 tỷ
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
5 12 14 88 m2
2 tỷ 700 triệu
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
4 3 35 m2
10 tỷ 500 triệu
Đà Nẵng
Không được xếp hạng số đánh giá
126 m2
5 tỷ
Đà Nẵng
Không được xếp hạng số đánh giá
3 2 100 m2
550 tỷ
Đà Nẵng
Không được xếp hạng số đánh giá
200 1 m2
32 tỷ
Đà Nẵng
Không được xếp hạng số đánh giá
5 105 m2
320 tỷ
Đà Nẵng
Không được xếp hạng số đánh giá
595 m2
19 tỷ 800 triệu
Hà Nội
Không được xếp hạng số đánh giá
65 m2
69 tỷ
Hà Nội
Không được xếp hạng số đánh giá
8 18 16 180 m2
32 tỷ
TP.HCM
Không được xếp hạng số đánh giá
60 m2
2 tỷ 380 triệu
Hải Phòng
Không được xếp hạng số đánh giá
4 5 3 43 m2