Search for space

Amenities

Tìm thấy

From 1 - 100 of 140 results
8 tỷ ~ $315,680
Hải Phòng
07-16
Không được xếp hạng Số đánh giá
4 3 60 m2
8 tỷ ~ $315,680
Hải Phòng
07-15
Không được xếp hạng Số đánh giá
2 2 2 56 m2
9 tỷ 700 triệu ~ $382,762
Hải Phòng
07-14
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 60 m2
3 tỷ 100 triệu ~ $122,326
Hải Phòng
07-12
Không được xếp hạng Số đánh giá
1 1 47 m2
7 tỷ 350 triệu ~ $290,031
Hải Phòng
07-10
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 3 48 m2
5 tỷ 880 triệu ~ $232,025
Hải Phòng
07-05
Không được xếp hạng Số đánh giá
4 3 40 m2
12 tỷ 500 triệu ~ $493,250
Hải Phòng
07-05
Không được xếp hạng Số đánh giá
4 4 82 m2
2 tỷ 850 triệu ~ $112,461
Hải Phòng
07-03
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 3 44 m2
5 tỷ 700 triệu ~ $224,922
Hải Phòng
06-30
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 4 4 110 m2
13 tỷ 500 triệu ~ $532,710
Hải Phòng
06-22
Không được xếp hạng Số đánh giá
4 4 4 130 m2
5 tỷ 460 triệu ~ $215,452
Hải Phòng
06-20
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 4 3 110 m2
5 tỷ 700 triệu ~ $224,922
Hải Phòng
06-13
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 4 4 110 m2
15 tỷ 500 triệu ~ $611,630
Hải Phòng
06-13
Không được xếp hạng Số đánh giá
5 4 83 m2
7 tỷ 150 triệu ~ $282,139
Hải Phòng
06-12
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 3 3 76 m2
11 tỷ 900 triệu ~ $469,574
Hải Phòng
06-12
Không được xếp hạng Số đánh giá
4 4 83 m2
5 tỷ 800 triệu ~ $228,868
Hải Phòng
06-05
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 4 4 110 m2
28 tỷ 500 triệu ~ $1.12M
Hải Phòng
05-31
Không được xếp hạng Số đánh giá
7 8 113 m2
23 tỷ 500 triệu ~ $927,310
Hải Phòng
05-31
Không được xếp hạng Số đánh giá
6 6 227 m2
120 tỷ ~ $4.74M
Hải Phòng
05-30
Không được xếp hạng Số đánh giá
39 39 630 m2
18 tỷ ~ $710,280
Hải Phòng
05-29
Không được xếp hạng Số đánh giá
4 4 3 250 m2
13 tỷ 500 triệu ~ $532,710
Hải Phòng
05-29
Không được xếp hạng Số đánh giá
5 5 77 m2
11 tỷ ~ $434,060
Hải Phòng
05-29
Không được xếp hạng Số đánh giá
5 5 4 100 m2
16 tỷ 500 triệu ~ $651,090
Hải Phòng
05-27
Không được xếp hạng Số đánh giá
5 5 4 77 m2
10 tỷ 500 triệu ~ $414,330
Hải Phòng
05-27
Không được xếp hạng Số đánh giá
4 4 3 80 m2
18 tỷ 700 triệu ~ $737,902
Hải Phòng
05-27
Không được xếp hạng Số đánh giá
5 5 114 m2
15 tỷ ~ $591,900
Hải Phòng
05-27
Không được xếp hạng Số đánh giá
6 5 5 77 m2
5 tỷ 900 triệu ~ $232,814
Hải Phòng
05-27
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 4 3 96 m2
8 tỷ 900 triệu ~ $351,194
Hải Phòng
05-23
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 3 66 m2
3 tỷ 650 triệu ~ $144,029
Hải Phòng
05-22
Không được xếp hạng Số đánh giá
52 m2
3 tỷ 200 triệu ~ $126,272
Hải Phòng
05-16
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 3 2 81 m2
4 tỷ 600 triệu ~ $181,516
Hải Phòng
05-15
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 4 4 80 m2
14 tỷ 300 triệu ~ $564,278
Hải Phòng
05-15
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 4 142 m2
320 triệu ~ $12,627
Hải Phòng
05-15
Không được xếp hạng Số đánh giá
4 4 4 62 m2
4 tỷ 450 triệu ~ $175,597
Hải Phòng
05-14
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 4 3 75 m2
8 tỷ 350 triệu ~ $329,491
Hải Phòng
05-13
Không được xếp hạng Số đánh giá
77 m2
3 tỷ 600 triệu ~ $142,056
Hải Phòng
05-12
Không được xếp hạng Số đánh giá
4 3 3 52 m2
3 tỷ 300 triệu ~ $130,218
Hải Phòng
05-12
Không được xếp hạng Số đánh giá
4 3 55 m2
17 tỷ 900 triệu ~ $706,334
Hải Phòng
05-12
Không được xếp hạng Số đánh giá
152 m2
17 tỷ ~ $670,820
Hải Phòng
05-12
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 4 5 332 m2
1 tỷ 650 triệu ~ $65,109
Hải Phòng
05-12
Không được xếp hạng Số đánh giá
56 m2
9 tỷ 280 triệu ~ $366,189
Hải Phòng
05-07
Không được xếp hạng Số đánh giá
5 5 84 m2
2 tỷ 380 triệu ~ $93,915
Hải Phòng
05-06
Không được xếp hạng Số đánh giá
4 5 3 46 m2
7 tỷ 400 triệu ~ $292,004
Hải Phòng
05-03
Không được xếp hạng Số đánh giá
4 3 100 m2
5 tỷ 650 triệu ~ $222,949
Hải Phòng
05-03
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 4 5 110 m2
4 tỷ 450 triệu ~ $175,597
Hải Phòng
04-28
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 4 3 75 m2
20 tỷ ~ $789,200
Hải Phòng
04-28
Không được xếp hạng Số đánh giá
6 10 8 90 m2
5 tỷ 750 triệu ~ $226,895
Hải Phòng
04-28
Không được xếp hạng Số đánh giá
1 1 1 106 m2
17 tỷ 600 triệu ~ $694,496
Hải Phòng
04-26
Không được xếp hạng Số đánh giá
1 60 m2
3 tỷ 980 triệu ~ $157,051
Hải Phòng
04-24
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 2 72 m2
5 tỷ 470 triệu ~ $215,846
Hải Phòng
04-24
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 4 4 96 m2
4 tỷ 700 triệu ~ $185,462
Hải Phòng
04-22
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 4 3 80 m2
5 tỷ 800 triệu ~ $228,868
Hải Phòng
04-22
Không được xếp hạng Số đánh giá
139 m2
5 tỷ 700 triệu ~ $224,922
Hải Phòng
04-17
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 4 4 110 m2
4 tỷ 450 triệu ~ $175,597
Hải Phòng
04-16
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 4 3 75 m2
4 tỷ ~ $157,840
Hải Phòng
04-16
Không được xếp hạng Số đánh giá
1 5 5 135 m2
3 tỷ 550 triệu ~ $140,083
Hải Phòng
04-16
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 4 3 75 m2
3 tỷ 450 triệu ~ $136,137
Hải Phòng
04-11
Không được xếp hạng Số đánh giá
5 4 60 m2
26 tỷ ~ $1.03M
Hải Phòng
04-11
Không được xếp hạng Số đánh giá
5 150 m2
18 tỷ ~ $710,280
Hải Phòng
04-11
Không được xếp hạng Số đánh giá
4 3 106 m2
2 tỷ 380 triệu ~ $93,915
Hải Phòng
04-10
Không được xếp hạng Số đánh giá
4 5 3 43 m2
5 tỷ 470 triệu ~ $215,846
Hải Phòng
04-10
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 4 5 96 m2
4 tỷ 800 triệu ~ $189,408
Hải Phòng
04-08
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 3 170 m2
5 tỷ 700 triệu ~ $224,922
Hải Phòng
04-08
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 4 5 110 m2
10 tỷ 500 triệu ~ $414,330
Hải Phòng
04-08
Không được xếp hạng Số đánh giá
2 3 2 98 m2
5 tỷ 640 triệu ~ $222,554
Hải Phòng
04-06
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 5 5 110 m2
75 tỷ ~ $2.96M
Hải Phòng
04-06
Không được xếp hạng Số đánh giá
12 16 243 m2
5 tỷ 640 triệu ~ $222,554
Hải Phòng
04-06
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 5 5 110 m2
10 tỷ 500 triệu ~ $414,330
Hải Phòng
04-05
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 4 3 150 m2
6 tỷ 850 triệu ~ $270,301
Hải Phòng
04-05
Không được xếp hạng Số đánh giá
4 4 68 m2
5 tỷ 700 triệu ~ $224,922
Hải Phòng
04-05
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 4 4 110 m2
11 tỷ ~ $434,060
Hải Phòng
04-01
Không được xếp hạng Số đánh giá
95 m2
5 tỷ 700 triệu ~ $224,922
Hải Phòng
04-01
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 4 3 110 m2
4 tỷ 50 triệu ~ $159,813
Hải Phòng
03-30
Không được xếp hạng Số đánh giá
40 m2
6 tỷ 300 triệu ~ $248,598
Hải Phòng
03-26
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 4 3 96 m2
4 tỷ ~ $157,840
Hải Phòng
03-25
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 3 3 75 m2
1 tỷ 900 triệu ~ $74,974
Hải Phòng
03-25
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 3 3 56 m2
1 tỷ 650 triệu ~ $65,109
Hải Phòng
03-25
Không được xếp hạng Số đánh giá
2 3 2 70 m2
4 tỷ 500 triệu ~ $177,570
Hải Phòng
03-25
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 4 4 75 m2
2 tỷ 600 triệu ~ $102,596
Hải Phòng
03-25
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 3 3 56 m2
13 tỷ 500 triệu ~ $532,710
Hải Phòng
03-20
Không được xếp hạng Số đánh giá
122 m2
9 tỷ 800 triệu ~ $386,708
Hải Phòng
03-20
Không được xếp hạng Số đánh giá
2 1 1 m2
5 tỷ 600 triệu ~ $220,976
Hải Phòng
03-20
Không được xếp hạng Số đánh giá
5 6 40 m2
1 tỷ 780 triệu ~ $70,239
Hải Phòng
03-20
Không được xếp hạng Số đánh giá
1 1 64 m2
11 tỷ ~ $434,060
Hải Phòng
03-20
Không được xếp hạng Số đánh giá
2 3 2 98 m2
5 tỷ 250 triệu ~ $207,165
Hải Phòng
03-20
Không được xếp hạng Số đánh giá
1 1 1 70 m2
850 triệu ~ $33,541
Hải Phòng
03-20
Không được xếp hạng Số đánh giá
2 2 55 m2
50 triệu ~ $1,973
Hải Phòng
03-20
Không được xếp hạng Số đánh giá
4 4 75 m2
1 tỷ 900 triệu ~ $74,974
Hải Phòng
03-20
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 3 3 50 m2
6 tỷ 500 triệu ~ $256,490
Hải Phòng
03-20
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 3 3 75 m2
6 tỷ 550 triệu ~ $258,463
Hải Phòng
03-20
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 4 3 75 m2
8 tỷ 900 triệu ~ $351,194
Hải Phòng
03-20
Không được xếp hạng Số đánh giá
4 4 4 60 m2
3 tỷ 200 triệu ~ $126,272
Hải Phòng
03-20
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 3 3 70 m2
1 tỷ 80 triệu ~ $42,617
Hải Phòng
03-20
Không được xếp hạng Số đánh giá
2 2 69 m2
5 tỷ 200 triệu ~ $205,192
Hải Phòng
03-20
Không được xếp hạng Số đánh giá
5 40 m2
3 tỷ 500 triệu ~ $138,110
Hải Phòng
03-20
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 3 3 75 m2
5 tỷ 700 triệu ~ $224,922
Hải Phòng
03-20
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 3 3 110 m2
4 tỷ 450 triệu ~ $175,597
Hải Phòng
03-20
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 4 3 75 m2
3 tỷ 500 triệu ~ $138,110
Hải Phòng
03-01
Không được xếp hạng Số đánh giá
3 4 3 75 m2
7 tỷ 600 triệu ~ $299,896
Hải Phòng
03-01
Không được xếp hạng Số đánh giá
62 m2
8 tỷ 200 triệu ~ $323,572
Hải Phòng
02-29
Không được xếp hạng Số đánh giá
2 121 m2