Search for space

Amenities

Tìm thấy: 14337 kết quả

Từ 1 - 100 trên 14337 Kết quả
75 triệu ~ $2,951
Đà Nẵng
05-06
Không được xếp hạng số đánh giá
5 7 7 140 m2
8 tỷ 900 triệu ~ $350,126
Đồng Nai
06-16
Không được xếp hạng số đánh giá
198 m2
6 tỷ 700 triệu ~ $263,578
Bình Dương
06-16
Không được xếp hạng số đánh giá
150 m2
3 tỷ 700 triệu ~ $145,558
Bình Dương
06-16
Không được xếp hạng số đánh giá
4 4 64 m2
9 tỷ ~ $354,060
Bình Dương
06-16
Không được xếp hạng số đánh giá
4 8 4 148 m2
3 tỷ 250 triệu ~ $127,855
Đà Nẵng
06-16
Không được xếp hạng số đánh giá
3 105 m2
5 tỷ ~ $196,700
Đà Nẵng
06-16
Không được xếp hạng số đánh giá
77 m2
37 tỷ ~ $1.46M
Hà Nội
06-16
Không được xếp hạng số đánh giá
75 m2
123 triệu ~ $4,857
Hà Nội
06-16
Không được xếp hạng số đánh giá
21 m2
6 tỷ 950 triệu ~ $273,413
Hà Nội
06-16
Không được xếp hạng số đánh giá
4 4 3 35 m2
11 tỷ 500 triệu ~ $452,410
Hà Nội
06-16
Không được xếp hạng số đánh giá
5 5 4 50 m2
12 tỷ 900 triệu ~ $507,486
TP.HCM
06-16
Không được xếp hạng số đánh giá
5 5 5 37 m2
7 tỷ 500 triệu ~ $295,050
TP.HCM
06-16
Không được xếp hạng số đánh giá
4 3 3 24 m2
12 tỷ 900 triệu ~ $507,486
TP.HCM
06-16
Không được xếp hạng số đánh giá
2 1 100 m2
16 tỷ 800 triệu ~ $660,912
TP.HCM
06-16
Không được xếp hạng số đánh giá
4 5 5 90 m2
600 triệu ~ $23,604
Long An
06-15
Không được xếp hạng số đánh giá
2 2 42 m2
4 tỷ 600 triệu ~ $180,964
Hòa Bình
06-15
Không được xếp hạng số đánh giá
2 4 2 131 m2
6 tỷ 500 triệu ~ $255,710
Bình Thuận
06-14
Không được xếp hạng số đánh giá
6 4 484 m2
4 tỷ 250 triệu ~ $167,195
Bình Định
06-14
Không được xếp hạng số đánh giá
3 2 68 m2
10 tỷ 900 triệu ~ $428,806
Bình Định
06-14
Không được xếp hạng số đánh giá
2 1 120 m2
10 tỷ 900 triệu ~ $428,806
Bình Định
06-14
Không được xếp hạng số đánh giá
2 2 2 94 m2
28 tỷ ~ $1.10M
Bình Dương
06-14
Không được xếp hạng số đánh giá
4 8 8 500 m2
4 tỷ 100 triệu ~ $161,294
Đà Nẵng
06-14
Không được xếp hạng số đánh giá
2 3 2 75 m2
8 tỷ 900 triệu ~ $350,126
Đà Nẵng
06-14
Không được xếp hạng số đánh giá
4 4 100 m2
6 tỷ 500 triệu ~ $255,710
Hà Nội
06-14
Không được xếp hạng số đánh giá
4 3 3 65 m2
14 tỷ 500 triệu ~ $570,430
Hà Nội
06-14
Không được xếp hạng số đánh giá
5 6 6 61 m2
4 tỷ 600 triệu ~ $180,964
TP.HCM
06-14
Không được xếp hạng số đánh giá
1 3 2 41 m2
43 tỷ ~ $1.69M
TP.HCM
06-14
Không được xếp hạng số đánh giá
4 67 m2
39 tỷ ~ $1.53M
TP.HCM
06-14
Không được xếp hạng số đánh giá
20 212 m2
13 tỷ 500 triệu ~ $531,090
TP.HCM
06-14
Không được xếp hạng số đánh giá
2 74 m2
2 tỷ 750 triệu ~ $108,185
Tiền Giang
06-13
Không được xếp hạng số đánh giá
1 3 3 174 m2
1 tỷ 850 triệu ~ $72,779
Long An
06-13
Không được xếp hạng số đánh giá
1 3 2 196 m2
3 tỷ 100 triệu ~ $121,954
Long An
06-13
Không được xếp hạng số đánh giá
3 90 m2
4 tỷ 600 triệu ~ $180,964
Hòa Bình
06-13
Không được xếp hạng số đánh giá
2 4 2 131 m2
3 tỷ 600 triệu ~ $141,624
Bình Thuận
06-13
Không được xếp hạng số đánh giá
2 1 152 m2
5 tỷ 456 triệu ~ $214,639
Bắc Ninh
06-13
Không được xếp hạng số đánh giá
6 7 75 m2
6 tỷ ~ $236,040
Cần Thơ
06-13
Không được xếp hạng số đánh giá
90 m2
4 tỷ 590 triệu ~ $180,571
Cần Thơ
06-13
Không được xếp hạng số đánh giá
90 m2
5 tỷ 700 triệu ~ $224,238
Hải Phòng
06-13
Không được xếp hạng số đánh giá
3 4 4 110 m2
15 tỷ 500 triệu ~ $609,770
Hải Phòng
06-13
Không được xếp hạng số đánh giá
5 4 83 m2
16 tỷ ~ $629,440
Đà Nẵng
06-13
Không được xếp hạng số đánh giá
4 4 4 82 m2
8 tỷ 900 triệu ~ $350,126
Đà Nẵng
06-13
Không được xếp hạng số đánh giá
4 4 4 100 m2
43 tỷ ~ $1.69M
Hà Nội
06-13
Không được xếp hạng số đánh giá
80 m2
6 tỷ 500 triệu ~ $255,710
Hà Nội
06-13
Không được xếp hạng số đánh giá
3 23 m2
11 tỷ ~ $432,740
Hà Nội
06-13
Không được xếp hạng số đánh giá
6 42 m2
30 tỷ ~ $1.18M
TP.HCM
06-13
Không được xếp hạng số đánh giá
2 20 21 500 m2
5 tỷ 200 triệu ~ $204,568
TP.HCM
06-13
Không được xếp hạng số đánh giá
1 37 m2
4 tỷ 600 triệu ~ $180,964
TP.HCM
06-13
Không được xếp hạng số đánh giá
4 3 3 15 m2
66 tỷ ~ $2.60M
TP.HCM
06-13
Không được xếp hạng số đánh giá
7 7 330 m2
35 tỷ 500 triệu ~ $1.40M
TP.HCM
06-13
Không được xếp hạng số đánh giá
2 2 2 196 m2
25 tỷ ~ $983,500
TP.HCM
06-13
Không được xếp hạng số đánh giá
650 m2
3 tỷ 750 triệu ~ $147,525
Long An
06-12
Không được xếp hạng số đánh giá
3 3 4 100 m2
4 tỷ ~ $157,360
Long An
06-12
Không được xếp hạng số đánh giá
3 5 4 108 m2
10 tỷ ~ $393,400
Hưng Yên
06-12
Không được xếp hạng số đánh giá
549 m2
1 tỷ 680 triệu ~ $66,091
Đồng Nai
06-12
Không được xếp hạng số đánh giá
3 2 92 m2
5 tỷ 500 triệu ~ $216,370
Đồng Nai
06-12
Không được xếp hạng số đánh giá
3 5 3 95 m2
28 tỷ ~ $1.10M
Bình Thuận
06-12
Không được xếp hạng số đánh giá
4 m2
7 tỷ 150 triệu ~ $281,281
Hải Phòng
06-12
Không được xếp hạng số đánh giá
3 3 3 76 m2
11 tỷ 900 triệu ~ $468,146
Hải Phòng
06-12
Không được xếp hạng số đánh giá
4 4 83 m2
9 tỷ 800 triệu ~ $385,532
Đà Nẵng
06-12
Không được xếp hạng số đánh giá
5 18 19 120 m2
5 tỷ 250 triệu ~ $206,535
Đà Nẵng
06-12
Không được xếp hạng số đánh giá
2 2 2 85 m2
42 tỷ ~ $1.65M
Đà Nẵng
06-12
Không được xếp hạng số đánh giá
2 5 6 1 m2
16 tỷ ~ $629,440
Hà Nội
06-12
Không được xếp hạng số đánh giá
5 4 5 58 m2
15 tỷ ~ $590,100
Hà Nội
06-12
Không được xếp hạng số đánh giá
10 10 117 m2
23 tỷ 900 triệu ~ $940,226
TP.HCM
06-12
Không được xếp hạng số đánh giá
20 100 m2
15 tỷ ~ $590,100
Lâm Đồng
06-10
Không được xếp hạng số đánh giá
4 10 10 43 m2
2 tỷ 750 triệu ~ $108,185
Đồng Nai
06-10
Không được xếp hạng số đánh giá
3 2 60 m2
3 tỷ 100 triệu ~ $121,954
Bình Dương
06-10
Không được xếp hạng số đánh giá
3 4 4 65 m2
83 tỷ ~ $3.27M
Hà Nội
06-10
Không được xếp hạng số đánh giá
245 m2
10 tỷ ~ $393,400
Bình Dương
06-09
Không được xếp hạng số đánh giá
4 6 4 148 m2
3 tỷ 500 triệu ~ $137,690
Bà Rịa - Vũng Tàu
06-09
Không được xếp hạng số đánh giá
4 4 6 85 m2
20 tỷ ~ $786,800
Hà Nội
06-09
Không được xếp hạng số đánh giá
8 3 5 45 m2
15 tỷ 500 triệu ~ $609,770
Quảng Bình
06-08
Không được xếp hạng số đánh giá
60 tỷ ~ $2.36M
Bình Thuận
06-08
Không được xếp hạng số đánh giá
3 18 18 650 m2
4 tỷ ~ $157,360
Bà Rịa - Vũng Tàu
06-08
Không được xếp hạng số đánh giá
1 2 1 1 m2
34 tỷ ~ $1.34M
Đà Nẵng
06-08
Không được xếp hạng số đánh giá
22 23 172 m2
2 tỷ 350 triệu ~ $92,449
Đà Nẵng
06-08
Không được xếp hạng số đánh giá
3 2 1 70 m2
21 tỷ 500 triệu ~ $845,810
Đà Nẵng
06-08
Không được xếp hạng số đánh giá
2 2 2 156 m2
7 tỷ 600 triệu ~ $298,984
TP.HCM
06-08
Không được xếp hạng số đánh giá
70 m2
8 tỷ 300 triệu ~ $326,522
TP.HCM
06-08
Không được xếp hạng số đánh giá
2 3 3 48 m2
2 tỷ 200 triệu ~ $86,548
Tiền Giang
06-07
Không được xếp hạng số đánh giá
46 m2
3 tỷ 350 triệu ~ $131,789
Ninh Thuận
06-07
Không được xếp hạng số đánh giá
4 4 3 50 m2
700 triệu ~ $27,538
Long An
06-07
Không được xếp hạng số đánh giá
3 2 100 m2
55 tỷ ~ $2.16M
Đồng Tháp
06-07
Không được xếp hạng số đánh giá
4 m2
15 tỷ ~ $590,100
Bình Dương
06-07
Không được xếp hạng số đánh giá
680 m2
7 tỷ 500 triệu ~ $295,050
Cần Thơ
06-07
Không được xếp hạng số đánh giá
3 4 4 250 m2
3 tỷ 990 triệu ~ $156,967
Đà Nẵng
06-07
Không được xếp hạng số đánh giá
4 4 100 m2
3 tỷ 270 triệu ~ $128,642
Đà Nẵng
06-07
Không được xếp hạng số đánh giá
2 3 2 64 m2
3 tỷ 800 triệu ~ $149,492
Đà Nẵng
06-07
Không được xếp hạng số đánh giá
2 2 1 100 m2
7 tỷ 450 triệu ~ $293,083
Hà Nội
06-07
Không được xếp hạng số đánh giá
8 12 57 m2
10 tỷ 500 triệu ~ $413,070
Hà Nội
06-07
Không được xếp hạng số đánh giá
5 31 m2
39 tỷ 900 triệu ~ $1.57M
Hà Nội
06-07
Không được xếp hạng số đánh giá
5 5 5 55 m2
5 tỷ 850 triệu ~ $230,139
TP.HCM
06-07
Không được xếp hạng số đánh giá
2 3 3 46 m2
19 tỷ 900 triệu ~ $782,866
TP.HCM
06-07
Không được xếp hạng số đánh giá
3 4 280 m2
9 tỷ 500 triệu ~ $373,730
TP.HCM
06-07
Không được xếp hạng số đánh giá
100 m2
16 tỷ ~ $629,440
TP.HCM
06-07
Không được xếp hạng số đánh giá
4 3 88 m2
8 tỷ 300 triệu ~ $326,522
Đồng Nai
06-06
Không được xếp hạng số đánh giá
4 6 5 65 m2
2 tỷ 700 triệu ~ $106,218
Bình Dương
06-06
Không được xếp hạng số đánh giá
2 1 135 m2
3 tỷ 300 triệu ~ $129,822
Bình Dương
06-06
Không được xếp hạng số đánh giá
1 1 120 m2
11 tỷ 500 triệu ~ $452,410
Bà Rịa - Vũng Tàu
06-06
Không được xếp hạng số đánh giá
5 69 m2